تجلی ژنی Gene Expression

شما اینجا هستید:

معنی: تجلی ژنی

فرایندی که در آن اطلاعات رمز شده در قطعه ای از دی ان ای (که ژن نام دارد) به صورت فیزیکی جدیدی، به ویژه یک پروتئین و معمولاً یک آنزیم، آشکار می شود.