برو گم شو

معنی : برو گم شو.

محل : بلژیک، فرانسه، شمال ایتالیا، تونس

در فرانسه این ژست به عنوان ریش یا : ”ریش او“ است. ایده ای که به عنوان ریشه این ژست شناخته شده نمایش مردانگی مانند راه های شاخ زدن قوچ ها یا زرق و برق پرندگان نر است. کشیدن انگشتان به زیر چانه به سادگی این احساس را نشان می دهد. این حالت به عنوان یک رفتار تهاجمی و نمادی از نمایش مردانگی شناخته می شود، این ژست مشروع بوده و به عنوان توهین خفیفی از برس کردن باقی مانده است.

توجه: در ایتالیا این ژست به معنی ”نه“ می باشد.