تفسیر کدهای دست دادن

شما اینجا هستید:

دست دادن مراسمی کوتاه مدت است، که در ارتباط های اجتماعی در راستای معارفه، شناخت، نمایش صمیمیت و همچنین اعلام آگاهی دو طرفه در خصوص مطلع بودن از حضور دیگری در آن فضا است.

اینکه این عمل دقیقا از چه زمانی و با چه ریشه های به وجود آمده مشخص نیست.

 

نه کد دست دادن

دست دادن باز، بهترین حالت دست دادن. متخصصان ارتباطات موثر معتقد هستند که این روش دست دادن بهترین روش و حالت برای برقراری ارتباط اولیه با استفاده از تماس است.

دستانم را ببوس یا دست دادن سهل انگاری، تفسیرهای متفاوتی باتوجه به خودآگاه یا ناخودآگاه بودن این عمل وجود دارد، در رفتار خودآگاه این عمل یک قرار داد اجتماعی است که در آن طرف مقابل وظیفه دارد در راستای نمایش درجه اجتماعی دست فرد مقابل را ببوسد، اما در تفسیر های ناخودآگاه و با توجه به قرار داد موجود در خصوص این روش تماس اولیه متخصصان معتقد هستند که فرد مقابل برای ارتباط با شما ارزش پایینی متصور است و شما سطح مقبولیت لازم برای برقراری ارتباط با وی را از دید وی به دست نیاوردید.

لیلین گلس این نوع دست دادن را که به ماهی مرده معروف است چنین تفسیر می کند:

اگر کسی به روش ماهی مرده با شما دست داد، معنای آن این است حوصله شما را ندارد، شما را دوست نداشته و یا در کنار شما احساس ناامنی اجتماعی می کند و شما فرد بی منطقی هستید.

دست دادن آزمایشی، یکی از دلایل مشاهده این رفتار می تواند ریشه در وسواس هاس فکری فرد داشته باشد و اگر این موضوع صحیح نباشد، نمایش عدم اعتماد فرد به طرف مقابل و همچنین اعلام این موضوع است که شما در مرحله آزمایش میزان پتانسیل ها در رابطه قرار دارید و نتیجه آن ادامه ارتباط را مشخص خواهد کرد.

دست دادن قدر دانی و سپاسگذاری در این رفتار فرد به طرف مقابل این پیام را ارسال می کند که از انجام عملی که برای وی انجام دادید سپاسگذار است اما در خصوص رتبه اجتماعی خود را از طرف مقابل برتر می داند.

دست دادن تو خالی، یکی از تئوری ها در خصوص دست دادن به این موضوع اشاره می کند، که علت اصلی این عمل شناخت افراد از طریق لمس و به خصوص ارتباط بین کف دست ها است. فردی که از لمس این قسمت در هنگام دست دادن توسط دیگران خودداری می کند، موضوعی را پنهان کرده و یا تمایلی به برقراری ارتباط نزدیک با فرد مقابل ندارد.

دست دادن با فاصله، اگر وابسته به فرهنگ نباشد. نشان دهنده عدم تمایل فرد به برقراری نزدیک است.

دست دادن مالکیت، ارسال این پیغام به دیگران و خود فرد که تو مال من هستی.

دست دادن تسلط، افرادی که در هنگام دست دادن مچ افراد دیگر را بر اثر فشار به سمت پایین می برند، تمایل به سلطه گری مستقیم از طریق نمایش قدرت دارند.

دست دادن دوست و رفیق، اغلب دوستان به این روش که نوعی حمایت را نشان می دهد، ارتباط اولیه را آغاز می کنند.