پاشنه از زمین جدا

شما اینجا هستید:

اگر شما با شخصی در یک دیدار کاری یا اجتماعی شرکت داشته باشید و متوجه شوید که پاشنه او در هنگام نشستن یا حتی ایستادن از زمین جدا شده  است. مانند آماده شدن برای دویدن، نشانه خوبی نیست. و این بدان معنی است که او می خواهد از شما دور شود.