غفلت یک سویه Hemineglect

شما اینجا هستید:

معنی: غفلت یک سویه

برخی بیماران که قشر آهیانه راستشان صدمه دیده است، نمی توانند به نیمه چپ یک صحنه توجه کنند یا به نظر می رسد که بر آن نیمه واقف نیستند.