اینجا سگ کوچولو

شما اینجا هستید:

معنی : بیا اینجا سگ پست.

محل : فیلیپین

در زمان اشاره به همراهان در فیلیپین لازم است که اشاره از پایین صورت بگیرد، اشاره با پنجه جمع شده و اشاره با انگشت اشاره فقط برای صدا کردن سگ ها صورت می گیرد و زمانیکه به فردی نشان داده شود به معنی این است که شما فکر می کنید او یک سگ است. این حرکت نمایشی توهین آمیز و جدی می باشد. گاهی اوقات نتیجه این ژست بازداشت توسط پلیس است. یک سگ ممکن است بهترین دوست انسان باشد اما اگر از آن برای بهترین دوست انسانی خود استفاده کنیم، وگرنه  او  دیگر بهترین دوست ما نخواهد بود.