تقلیل ناپذیری Irreducibility

شما اینجا هستید:

معنی: تقلیل ناپذیری

یک نظریه یا حکم تقلیل ناپذیر است هرگاه نتوان آن را کاملاً بر حسب نظریه ای توضیح داد که از نظر سازمان بندی در سطحی پایین تر است.