عدم شناخت در مذاکره

شما اینجا هستید:

عدم شناخت در مذاکره ما را یاد کتاب هنر رزم نوشته سان تزو می اندازد که نوشته:

اگر خودت و دشمن را بشناسید، نیازی نیست از نتیجه صدها نبرد بهراسی و اگر .....

عدم شناخت امیال و باورها، گذشته، وضعیت موجود و دلیل انتخاب ابزار مذاکره برای نیل به اهداف طرف مقابل در مذاکرات نتیجه ای جز شکست برای طرف دیگر در پی ندارد، مگر اینکه ستاره اقبال با او همراه باشد. در بازی های مانند شطرنج و تخته نرد به غیر از شناخت قوانین بازی، شناخت استراتژی های طرف مقابل و نحوه بازی وی احتمال پیروزی را افزایش می دهد.

در این بخش از سریال The Blacklist ما شاهد بازی مذاکراتی بدون شناخت امیال و باورها، گذشته، وضعیت موجود و دلیل انتخاب ابزار مذاکره دربند، توسط FBI هستیم. ( مذاکره در بند بافت زمینه مذاکراتی است، که طرفین به درستی یا اشتباه این برداشت را دارند که قدرت در دست آنهاست و طرف مقابل به عنوان اسیر باید تمامی خواسته های طرف مقابل را بدون هیچ شرطی پذیرا باشد.)

۱

هدف گزاری، برنامه ریزی و اجرای دقیق استراتژی توسط ریموند ردینگتون.

۲

تسلط کامل ریموند ردینگتون به رفتارهای غیرکلامی (به علت ترسیم آینده و در دست داشتن سناریوی قوی)

۳

افزایش سوال های بی جواب توسط ریموند ردینگتون و ایجاد سناریوی متفاوت و در راستای اهداف با نام سناریو رنکو زمانی

۴

ایجاد مسائل بد ساختار توسط ریموند ردینگتون

۵

مهارت بسیار مهم در خصوص استفاده از رفتارهای کلامی و ایجاد فضای دستوری توسط زبان بوسیله ریموند ردینگتون.

نکته مهم مذاکراتی

استراتژی های مذاکرات در بند را پیدا کنید؟ ارتباط باتنا و مذاکرات در بند را توصیف نمایید؟ قوانین حقوقی حاکم بر فضای مذاکره را مطالعه نمایید؟ سناریو نویسی در مذاکرات چیست و چه روش های دارد؟