زبان Language

معنی: زبان

به معنای دقیق وسیله ای ارتباطی که برخوردار از واجی شناسی (یا مبادله علامت)، معناشناسی و نحو باشد. انسان ها تنها گونه هستند که زبان حقیقی دارند.