دستگاه لیمبیک Limbic System

شما اینجا هستید:

معنی: دستگاه لیمبیک (دستگاه کناری)

یک قسمت قدیمی و نیمه اتوماتیک مغز که مسئول هیجان ها و رفتار جنسی است و در یادگیری نیز مؤثر است.