زبان شناسی Linguistics

شما اینجا هستید:

معنی: زبان شناسی

مطالعه زبان- یعنی واج شناسی، معناشناسی و نحو. زبان شناسی عصبی (نورو زبان شناسی) پایه های مغزی زبان حقیقی را بررسی می کند.