پتانسیل پس سیناپسی مینیاتوری Miniature End Plate Potential

شما اینجا هستید:

معنی: پتانسیل پس سیناپسی مینیاتوری

پتانسیلی است که در اثر آزاد شدن یک کوانتوم ناقل عصبی در پرده پس سیناپسی ایجاد می شود. ولتاژ پتانسیل پس سیناپسی مینیاتوری را اندازه کوانتومی می نامند. اندازه کوانتومی از ۱۰۰ میکروولت تا ۴۰۰ میکروولت متفاوت است. پتانسیل پس سیناپسی معمولی صفحه محرکه در اثر آزاد شدن ۳۰۰ کوانتا (جمع کوانتوم) ناقل عصبی ایجاد می شود.