تعدیل Modulation

شما اینجا هستید:

معنی: تعدیل

میزان کردن، سازگارشدن و تنظیم هر کدام ممکن است به تعدیل انجامد. در الکترونیک، آن را مدولاسیون می گویند، و عبارت است از تغییر دامنه، فرکانس یا فاز یک سیگنال.