جویدن ناخن

در این کد غیرکلامی که ناخن ها جویده میشوند ، حاکی از دلهره ،اضطراب ،ناراحتی و عدم اعتماد به نفس میباشد .