باز شدن پره های بینی

شما اینجا هستید:

در این زمان فرد در حال ورود به مبارزه یا در حال گرایش به گریز است که واکنش به هر دوی این ها نیاز به دریافت اکسیژن بیشتر دارد و باعث باز شدن بیشتر پره های بینی میشود برای جذب بیشتر و سریعتر اکسیژن .