هسته Nucleus

معنی: هسته

مجموعه نورون های بسیار متصل به هم، با مرز نوروآناتومیک مشخص، که فعالیت ها، عملکردها، ناقل های عصبی و روابط درونداد – بروندادی آنها شبیه به هم است.