تایید

این علامت با قرار دادن انگشت شست بر نوک انگشت اشاره و باز ماندن باقی انگشتان نشان داده میشود و این حرکت برای تحسین و تایید سخنان گوینده استفاده میشود ، با این حال، در بلژیک و فرانسه، این بدان معناست که چیزی بی ارزش است، در تونس، سیسیل و جنوب ایتالیا توهین است و در ژاپن نشان دهنده ی سکه است بنابراین علامت ها باید در محدوده ی متنی و فرهنگی تفسیر شوند زیرا علامت ها در فرهنگ ها معانی متفاوتی در بر دارند .