اپیتلیوم بویایی Olfactory Epithelium

شما اینجا هستید:

معنی: اپیتلیوم بویایی

بافت اپیتلیال که در قسمت خلفی حفره بینی قرار دارد و شامل نورون های دو قطبی گیرنده حس بویایی در بین سلول های محافظ است.