براندازکردن

شما اینجا هستید:

نگاه جنسی یا مدل رقابتی که کل بدن از نوک پا تا بالای سر (سر،سینه،باسن،چهره) برانداز میشود این نوع نگاه کردن معمولا توسط مردان انجام میشود و زنان به ندرت به این صورت مردان را برانداز میکنند .مردان دارای نگاه شکارگر هستند و به نقاط کوچک دقت میکنند ،زمانی که زنان این سیگنال را دریافت میکنند در بینشان رقابت شکل میگیرد.