پنجه

معنی : تو یک حیوان هستی.

محل : ژاپن

این ژست در ژاپن توهین منحصر به فرد محسوب می شود. در عمل مانند Moutza است اما تنها با چهار انگشت به نمایندگی از چهار پای یک حیوان انجام می شود. این ژست اشاره به مردم مظلوم اتا ( به معنای واقعی کلمه، ”توده های کثیف“)  طبقه ای از مردم که با حیوانات به دلیل اشتغال در کشتارگاها و کارگاه های آموزشی چرم همراه بودند دارد.