اشاره پنجه پا

شما اینجا هستید:

پنجه ی پا در جهتی است که ذهن میخواهد حرکت کند .مثلا در محاوره زمانی که فرد متمایل به طرف مقابل است نشان دهنده ی توجه کردن و تمایل به ادامه ی بحث میباشد .