پروفایل قلدرهای کنترل کننده

شما اینجا هستید:

پروفایل رفتاری دستنامه فرمول بندی رفتارهای کلامی و غیرکلامی افراد است، که توسط نشانه های استخراج شده در آن می توانیم به سرعت در قالب کد بندی نیم رخ روانی افراد را ترسیم نماییم. نتیجه هر پروفایل این امکان را به ما می دهد که امیال و باورهای افراد تبیین و پیش بینی نماییم. در این سلسله نوشته ها کاربران نشانه های تشخیص گذاری را خواهند آموخت. در این بخش با پروفایل قلدرهای کنترل کننده آشنا شده و آن را رمز برداری می کنیم.

۱

الگوی گفتاری قلدرهای کنترل کننده

قلدرهای کنترل کننده سخنگوهای جنگجو هستند، به طور مداوم کلمات و عبارات خصمانه را به کار گرفته و همیشه آماده برای جنگ های کلامی هستند. انها به چیزی جز سو استفاده از دیگران با استفاده از رگباری از تحقیر و توهین فکر نمی کنند. از کنش های دستوری سلبی یا ایجابی مانند به شما اجازه میدم، شما مجاز هستی، شما حق ندارید یا شما اجازه ندارید، و یا از عباراتی در راستای این موضوع که چه کارهای را مجاز به انجام نیستید مانند من نمی خواهم شما... ، من شما را از این کار منع میکنم یا شما نمی توانید، برای سطله گری استفاده می کنند. اساسا آنها با طرف مقابل به عنوان یک کودک متخلف صحبت می کنند. آنها فقط تا زمان رعایت قوانین شان به دیگران اجازه انجام کارها را می دهند، به عنوان مثال می گویند می توانی به دیدار مادرت بروی به شرط اینکه برای شام برگردی. (استفاده از محاوره مشروط)

این افراد از وضع ظاهری و پوشش تا این موضوع که کجا می روید، چه می کنید، چه می خورید یا چه میزان پول خرج می کنید، حتی اگر درآمد خودتان باشد را کنترل و به شدت از همه جوانب انجام آنها توسط شما انتقاد می کنند. آنها در تلاش برای کنترل تمام آزادی های اساسی شما هستند. این افراد گاهی طرف مقالب را تهدید می کنند و در صورت سعی در دفاع از خود، با اعلام مواردی مانند کاری نکن عصبانی بشم به طرف مقابل هشدار می دهند، باید این هشدار ها جدی گرفته شود زیرا منظور آنها همیشه همان است که می گویند.

۲

الگوی آوایی قلدرهای کنترل کننده

کیفیت آوای آنها ترس را نشان می دهد، به نحوی که احساس خطر به صورت دائم در آوا قابل ادراک است. همچنین خصومت با دیگران و خود کاملا در آوای آنها مشخص است و سعی می کنند طرف مقابل را به وسیله رگباری از آوای محکم و کوبنده تهدید کنند. با حنجره ای فشرده صحبت می کنند و در گفته گو تونی اهانت آمیز دارند.

زمانیکه از آنها اطاعت نمی کنید یا آنها احساس می کنند که کنترلشان را از دست داده اند، صدای آنها بلندتر می شود، این افزایش صدا به دلیل ایجاد ترس و اضطراب در آنها است، در این موارد دیگر آنها اهمیتی نمی دهند که در کنار چه کسی هستند یا چه کسی صدای آنها را می شنود . نگرانی اصلی آنها این است که شما از آنها اطاعت نکنید و آنها را به چالش بکشید. به ندرت با تن صدای صعودی درخواست می کنند و در عوض با تن صدای بالا مداوم و خشم همانند پارس کردن مداوم و ایجاد فشار روانی در خواست خود را تا زمان رساندن طرف مقابل به مرحله جیغ و فریاد ادامه می دهند.

۳

الگوی زبان بدن قلدرهای کنترل کننده

زبان بدن آنها، دارای همان سختی و خشمی است، که در الگوهای صدا و گفتارشان وجود دارد. قلدرهای کنترل کننده فیگور بدن تهاجمی دارند و به نظر می رسد که آنها هنگام نشستن، ایستادن و یا پیاده روی به سمت جلو متمایلند . آنها همچنین ممکن است به فضای شخصی افراد به دلیل ایجاد رعب و وحشت حمله کنند. نوع دست دادن و لمس آنها خالی از آرامش، سخت، خشن و اذیت کننده است . آنها از تماس بوسیله دست بسیار استفاده می کنند. اغلب با انگشتان طرف مقابل را لمس می کنند و با افرادی که صمیمی تر هستند در زمان بیان نظراتشان او را می گیرند.

به دلیل تمایل به عصبانیت از اطرافیان و جهان با مشت های گره کرده گفتگو می کنند این رفتار نمایش تاکید بر موضوعی است که آنها بیان می کنند.

۴

الگوی چهره قلدرهای کنترل کننده

بیان چهره خشن آنها با چروک پیشانی و تنگ کردن چشمها در زمانیکه می خواهند متمرکز بر روی هدف شوند، دیده می شود، چشم های تنگ در این افراد تقریبا نزدیک به بسته شدن همراه با گشاد شدن پره های بینی است. آنها همیشه لب هایشان را محکم به هم می فشارند، این رفتار حتی در زمان گوش دادن هم دیده می شود.

در زمان صحبت تمایل دارند با فک بسته سخن بگویند، این رفتار نشان دهنده خشم و خصومت درونی آنها است. نشانه دیگری از تجاوز در این افراد فشار فک پایین است.

در زمان عصبانیت چشمک های سریع، بازدم های محکم از طریق سوراخ های بینی، چهره ی سرخ شده و چشم های کاملا باز به نحوی که سفیدی آن دیده شود، مشاهد خواهد شد. در صورت مشاهده این نشانه ها از آنها فاصل بگیرید زیرا ممکن است به شما آسیب برسانند.