ایستادن سلطنتی

شما اینجا هستید:

موقعیتی که در آن بازوها در پشت بدن قرار میگیرد ،این حالت حاکی از عدم تمایل فرد برای لمس شدن و طرز برخورد مغرورانه میباشد. این مدل ایستادن در خانواده ی سلطنتی و کسانی که رتبه و مقام بالایی دارند دیده میشود .