بدن راحت و آرام

شما اینجا هستید:

 بدن آرام شامل رها کردن بدن و نداشتن حالت دفاعی و بسته و سفت و محکم نبودن بدن و یک فرم بدنی سست و باز ،نمونه هایی از زبان بدن آرام عبارتند از یک بدن شل، گسترش پا، در آوردن لباس، افزایش نزدیکی، آرامش بیشتر شامل قرار دادن یا پرتاب پا بر روی بازوی صندلی .