دستگاه مشبک Retricular System

شما اینجا هستید:

معنی: دستگاه مشبک

تعدادی هسته های مرتبط به هم در تمام طول ساقه مغز که در هماهنگی کار های کلی مغز مانند، توجه، هشیاری، خواب و بیداری مؤثر هستند.