تمسخر

 

 تمسخر دیکشنری زبان بدن چنین بیان می شود، ترکیبی از خشم و انزجار است که بوسیله چروک بینی و با بالابردن و سفت کردن لب فوقانی اتفاق می افتد. برای تجسم این عبارت به بوی بد فکر کنید .