آماده نشستن

این ژست بدنی نشان دهنده ی میل به انجام عمل و اقداماتی میباشد که در مذاکره و فروش بسیار مفید است و نشان دهنده ی تمایل فرد است مانند قرار دادن دست بر روی ران و خم شدن به سمت جلو .