پروفایل نارسیس های خودخواه

شما اینجا هستید:

پروفایل رفتاری دستنامه فرمول بندی رفتارهای کلامی و غیرکلامی افراد است، که توسط نشانه های استخراج شده در آن می توانیم به سرعت در قالب کد بندی نیم رخ روانی افراد را ترسیم نماییم. نتیجه هر پروفایل این امکان را به ما می دهد که امیال و باورهای افراد تبیین و پیش بینی نماییم. در این سلسله نوشته ها کاربران نشانه های تشخیص گذاری را خواهند آموخت. در این بخش با پروفایل نارسیس های خودخواه آشنا شده و آن را رمز برداری می کنیم.

۱

الگوی گفتاری نارسیس های خودخواه

این افراد نیاز سیری ناپذیر به صحبت در مورد خود و دریافت ستایش دارند، در صورت عدم برآورده شده این نیاز آنها آغاز به تعریف از خود می کنند. اغلب این افراد نطرات خودخواهانه ای ارائه داده و از دیگران می خواهند که موافقت خود را اعلام کنند، مانند "من فوق العاده هستم، آیا شما موافق نیستید؟"

اگر شاهد رفتاری که در بالا بیان شد نباشیم، از تعاریفی که دیگران در مورد آنها بیان می کنند استفاده خواهند کرد. این رفتارها در راستای اطمینان بخشی شخصی است و فقط به طرف مقابل اجازه آگاهی نسبت به شگفت انگیزی، زیبای یا مورد علاقه واقع شدن خود را می دهند.

کلمات "من" و"خودم" درمحاوره های این افراد زیاد دیده می شود و فقط در زمانی که می خواهند دیگران کاری برای آنها انجام دهند و یا اینکه احساس عالی بودن دیگران نسبت به خود را بیان کنند، از کلمه "شما" استفاده می کنند.

اگر محور گفتگو نباشند به سرعت خسته شده و علاقه و توجه شان را نسبت به آن مکالمه از دست می دهند. گفتگو با این افراد با توجه به هدایت تمامی مطالب به سمت خود دشوار خواهد بود.

نارسیس های خودخواه

به مطالبی که شما مطرح می کنید، یا آنچه شما به محاور و صحبت اضافه می کنید اهمیتی نداده و در عوض، تا زمانی که بخواهند به گفتگو ادامخ می دهند. در این حالت سریع تغییر موضوع داده یا گفتگو را قطع می کنند، دلیل این موضوع تمایل آنها به گفتگو در مورد مطلبی است، که می خواهند در مورد آن صحبت کنند است. (یعنی خودشان)

آنها همیشه با احساس بر حق بودن سخن می گویند و غالبا در صحبت هایشان مبالغه می کنند.

به دلیل تمایل به کسب احساس برتری در رابطه افراد آسیب پذیر را به خود جذب می کنند. در بیشتر مواقع قربانیان خود را وادار به صحبت از مشکلات خود کرده و این گفتگو را با آنها ادامه می دهند. این رفتار در راستای کسب تحسین و تمجید از سوی قربانی انجام می شود.

افرادی با آسیب های شدید و مشکلات فراوان قربانیان مناسبی برای آنها هستند، دلیل این امر نیاز فراوان به کمکی است که سپاسگذاری زیادی به همراه دارد، در صورت بهبود قربانی و آغاز فرآیندی که نیاز به کمک را در آنها کاهش می دهد، نارسیس های خودخواه به دنبال قربانی بعدی می گردند، توجه داشته باشید که فرآیند رهاسازی قربانی قبلی که از دید آنها ناسپاس هستند بدون سرزنش و تنبیه نخواهد بود.

با تحقیر قربانی و بیان جمله های خشنی مانند "اگربخاطر من نبود، تو هیچی نبودی" با قربانی برخورد کرده و تمامی مهمات شفاهی در راستای تحقیر را برای تنبیه قربانی ناسپاس تا دستیابی به رضایت سادیستی صرف خواهند کرد و معمولا تا رساندن فرد به مرز گریه او را رها نخواهند کرد.

۲

الگوی آوایی نارسیس های خودخواه

لحن نفرت انگیز که شامل آوای بلند همراه با خنده های تحقیر آمیز است، در حالیکه تمام توجه آنها به اطراف است تا اطمینان حاصل کنند که مرکز توجه هستند در آنها دیده می شود، دلیل این امر عدم فروگذاری آنها از هر عملی است که مورد توجه قرار گیرند.

تمایل آنها به نمایش خود همیشه نیاز به یک مخاطب را ایجاد می کند، نارسیس های خودخواه با استفاده از یک الگوی پر تحرک، صدای بیش از حد بالا، به ویژه هنگامی که در محل عمومی هستند، مردم را مشغول و متوجه خود می کنند . سوئیچ آنها تقریبا همیشه روی دکمه "روشن" است تا زمانیکه دیگران را تحت تاثیر قرار دهند.

در صورت عدم توجه دیگران و قرار گیری در مرکز توجه صداهایی که یکنواخت و کوتاه که نشان دهنده خستگی است را تولید می کنند. این امکان وجود دارد که خمیازه و آه بکشند.

در صورت اجبار به گوش دادن به مطلبی آن را دروغ کلامی در نظر می گیرند. در صورت تفسیر ناچیزشماری یا عدم دریافت توجه کافی مانند یک کودک صدای خود را افزایش می دهند تا توجه همه اطرافیان را به سمت خود جلب کنند.

۳

الگوی زبان بدن نارسیس های خودخواه

به دلیل خودشیفتگی شاهد بازدم اعتماد به نفس به همراه ایستادن مستقیم و صاف هستیم، سر آنها معمولا به سمت بالا کشیده می شود، که نشان دهنده غرور این افراد است، همیشه سعی دارند که چشمان خود را در هماهنگی مناسب نگه دارند، تا این امکان را به آنها بدهد که مشاهده کنند چه کسی به دنبال و متوجه آنها است.

در زمانیکه محور گفتگو هستند و دیگران توجه ی نشان نمی دهند، به عقب حرکت می کنند. نارسیس های خودخواه تمایل به حمله به فضای شخصی دیگران دارند و هنگام ایستادن یا نشستن، فضا زیادی را می گیرند. برای جلب توجه از حرکات دست و بازو زیاد استفاده می کنند این رفتارها به همراه لمس فیزیکی است که برای این عمل هیچ تردیدی به خود را نمی دهند. وقتی که توجه کافی دریافت نکنند اشیاء و مشت هایشان را پرتاب خواهند کرد.

۴

الگوی چهره نارسیس های خودخواه

اگر نارسیس های خودخواه موضوع مکالمه نباشند، نگاهی خسته و بی حوصله به همراه قطع تماس چشمی را از آنها شاهد خواهیم بود. در صورت عدم دریافت توجه و تایید مداوم در یک رابطه هیجان خشم را برون فکنی خواهند کرد و این امر با نزدیکی ماهیچه های وسط ابرو، ایجاد چروک در پیشانی و نگاه خیره قابل مشاهده است.