بازی با کفش

معمولا توسط زنان در زمان معاشقه انجام میشود، شاخصی از توافق و آسایش است ،در جایی که پاشنه ی پا یا کل پا از کفش خارج شده و به انگشت شست پا بند است.در زمانی که زنان در شرایط مطلوب و راحتی نباشند و دچار اضطراب باشند پا بر روی پاشنه قرار میگیرد به عنوان آمادگی بیشتر برای فرار.