انگشت چسبناک

معنی : دزد

محل : جنوب آمریکا

مایه تأسف است که به عنوان یک حقیقت در زمان های مختلف ما باید با مردمی که سعی بر دزدیدن اموال ما دارند روبرو شویم. زمانیکه در جنوب آمریکا این اتفاق می افتد، شما ممکن است برای جلب توجه دیگران این ژست را نشان دهید. به سادگی دست خود را به حالت جمع کردن پول از روی میز گرفته و چند مرتبه حالت جمع کردن پول از روی میز را نشان دهید. اگر شما واقعاً در حال جمع کردن مقداری پول با این حرکت باشید همراهان شما این ژست را برای اشاره به شما نشان می دهند.

توجه: در پرو این ژست اغلب به معنی ”پول“ می باشد. در کشورهای دیگر جنوب آمریکا می تواند به معنی ”پول بده“ باشد.