بازوی سفت

یک موقعیت دفاعی است که با نگه داشتن دست به سمت جلو و دور از بدن و کف دست به سمت محرک و به صورت عمودی به منظور توقف میباشد ،این سیگنال به منظور نشان دادن به شخص مقابل است که از حد (مرز شخصی) تجاوز کرده است .