جانشینی

جانشینی یکی از شش کارکرد اصلی پیام های غیر کلامی مرتبط با پیام های کلامی درمقوله ارتباطات است . وقتی پیام های غیرکلامی به جای پیام های کلامی فرستاده میشوند جانشینی رخ میدهد ،دست تکان دادن یا با اشاره صدا زدن یکی از موارد متداول است . خصمانه به کسی نگاه کردن ، درست مانند گفتن یک جمله ی منفی ، یک مفهوم را می رساند . ما اغلب بدون فرستادن هیچ نوع پیام کلامی ، به مردم میفهمانیم از دست آنها عصبانی هستیم . پیام غیرکلامی ما مبنی برعدم تمایل ما به حضور افراد میتواند پیام مورد نظر ما را منتقل کند و آن ها را ار ادامه ی گفتگو پشیمان نماید .