تقارن

تقارن یک شاخص بدنی مهم برای سلامت است، درجه ی تقارن بخش هایی نظیر چهره و بدن می باشد. رخداد های محیطی و عوامل تنش زای ژنتیکی ،تقارن جانبی فرد را برهم میزنند و به این طریق ،چهره و بدن فرد را کج و نامتقارن می سازند . وجود تقارن در چهره و بدن ، یک سرنخ مهم برای ارزیابی سلامتی فرد است.