ترور مذاکراتی

شما اینجا هستید:

ترور مذاکراتی گفتگو و مذاکره با افرادی است که با ایجاد وحشت در مذاکره از طرف مقابل امتیاز می گیرند، در مذاکرات و سیستم های فروشی که طولانی مدت بوده و تعداد معاملات زیاد می باشد، این روش باعث فلج شدن تصمیم گیری فرد مقابل در مذاکرات می گردد. روش ترور مذاکراتی مدلی است که سال ها در مورد مذاکرات هسته ی ایران استفاده شده است.

۱

تبیین مدل ترور مذاکراتی

این مدل با هدف گیری رفتار تطبیقی دفاع و محافظت عمل می کند، اسکات رفتار دفاع و محافظت را چنین بیان می کند :

الگوی اصلی پاسخ دفاعی اساسا تحت شرایط درد و رنج بروز می کند، اگر چه ممکن است بعدا به علت احساس تهدید ناشی از درد و رنج و یا ترس انهدام ظاهر شود. عمل دفاع، تلاشی برای گریز از انهدام و نیستی است، یک موجود زنده در چنین موقعیتی در صورت امکان در برابر تهدید عقب نشینی می کند؛ اگر نتواند فرار کند با بی حرکت نشان دادن خود و تظاهر به مرگ تا آنجا که بتواند خود رااز نظر پنهان می کند و یا اینکه خود را تا حد کوچکترین حجم ممکن جمع می کند. هرچند که توصیف این بعد از رفتار تلویحا موید آگاهی موجود زنده است، ولیکن هدف ما بیان این مطلب نیست. پاسخ دفاعی به یک محرک، یک واکنش اساسی پروتوپلاسمی است که در هر موجود زنده از آمیب گرفته تا انسان یافت می شود. بدیهی است که واکنشهای دفاعی ضروری تر و مهمتر ( شاید متداولتر ) از اکثر واکنش های دیگر است و در نتیجه باید اهمیتی اساسی در تاثیر بر همه ی رفتارهای دیگر داشته باشد.

سطوح هیجانی:

با طی کردن سطوح هیجانی رفتار تطبیقی دفاعی ترور مذاکراتی صورت می گیرد ، این سطوح عبارتند از :

۱-نگرانی، ۲-بیم، ۳-ترس ، ۴-هراس، ۵-وحشت یا ترور

۲

آغاز مدل

آغاز مدل با ایجاد نگرانی است، این حمله همیشه توسط اخبار صورت می گیرد، یعنی حمله به سطح اول . ( شایان ذکر هدف این اخبار سطوح مختلف جامعه می باشد. ) بعد از آن از طریق شایعه نگرانی به سطح بیم می رسد، در مرحله بعد با آماده سازی های صورت گرفته جمعیت هدف که تحت این حمله قرار گرفته فقط نقاط ضعف را ادراک می کند و با صرف کمترین هزینه بیم تبدیل به ترس میگردد. در خصوص ترس مطالب بسیاری نوشته شده است، و نیازی به تکرار مکررات نیست. اما در خصوص مهندسی ذهن قویترین ابزاری که مطرح می گردد، استفاده از ابزار ترس یا مغلطه ترس است.

هدف اصلی:

در نظر داشته باشید هدف اصلی استفاده از مغلطه ترس برای مهندسی ذهن کل افراد جامعه هدف و افراد هم پیمان و غیره نسبت به طرف مذاکره است، این مدل در سطوح بالا پس از موفقیت در مرحله ترور مذاکراتی، وارد فاز ترور اقتصادی می شود. که برای اغاز ترور اقتصادی باید از قبل زیر ساخت های که موجب رشد اقتصادی طرف مقابل می شود را فلج کرد. در مورد یک کشور این موارد شامل نیروی کار، منابع، تکنولوژی و سرمایه است، و بهترین راه جلوگیری از رشد و نابودی این موارد تحریم می باشد. ( در نظر داشته باشید که از بین رفتن هرکدام از موارد گفته شده خود در جهت ترور مذاکراتی است، و در نهایت ترس را در جامعه افزایش می دهد. )