آزمایش برای نزدیک تر شدن

شما اینجا هستید:

لمس کردن یکی از پیام های انسانی بسیار قوی در ارتباطات به شمار می رود زیرا موثر ترین ابزار برای انتقال بسیاری از احساسات و عواطف به کار میرود . این تکنیک که برای تأیید تمایل به صمیمیت بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، در عوض، با استفاده از کل بدن که می تواند منجر به واکنش منفی شود، آزمایش می گوید که پاها، بازوها یا اشیا باید برای ایجاد فضاهای کوتاه به فضای شخصی شخص دیگری برای خواندن واکنش آنها مورد استفاده قرار گیرد.