تهدید کردن / تشر زدن

شما اینجا هستید:

در برسی کنش های بدنی انسان ها باید متذکر شد که بدون در نظر گرفتن موقعیت و محیطی که کنش غیرکلامی در آن روی داده ، نباید معنی خاصی به رفتار نسبت داده شود .

سیگنال های غیرکلامی آگاهانه برای ترساندن ،تشر زدن ،تهدید کردن ،نهیب زدن .این موارد شامل سینه ستبر کردن در مردان، درشت تر کردن بدن، گره کردن مشت، مشت کوبیدن، بالا بردن صدا، حرکات غیر منتظره و غیره است. این حرکات مقدمه ای برای خشونت فیزیکی است.