لمس پیشانی

یک ژست ارزیابی میباشد ، همینطور یک سیگنال مبارزه باطنی و در آن ناراحتی و ناخوشاندی شدید تجربه میشود .