اثر لاک پشتی

این حالت زمانی اتفاق می افتد که سر به سمت پایین میل میکند و شانه ها فرو برده میشوند این یک استراتژی دفاعی و تکاملی برای محافظت از سر است و زمانی اتفاق می افتد که فرد ناراحت است ،اعتماد به نفس کمتری نسبت به خود یا موضوع دارد و یا دارای احساس ضعف، ناامنی، شرمنده گی ویا هرگونه احساسات منفی دیگر است.