چرخش انگشت شست

شما اینجا هستید:

یک حرکت ناخود آگاه که حاکی از خستگی فرد میباشد در این حالت انگشتان دست در هم گره شده و دو انگشت شست به درو هم می چرخند .