خیره شدن به چشم ها

شما اینجا هستید:

تحقیقات نشان میدهد که خیره شدن بیش از ۱۰ ثانیه ، اضطراب و ناراحتی ایجاد میکند به خصوص در زیردستان ،زمانی که بین دونفر ایجاد شود میتواند احساس تجاوز در فرد ایجاد کند و حتی در مواردی منجر به درگیری های شدید فیزیکی شود .