توجه جدی

تمام بدن از جمله پنجه پا ،ساق پا ،نیم تنه ، دست ها ،بازوها ،سر و چشم ها همگی معطوف به گوینده محتوا می باشد ،این یک حالت کمیاب است و زمانی که فرد غرق در موضوع شده و تمایل به خارج شدن ندارد اتفاق می افتد و همچنین میتواند زمانی که شخص به واسطه یک تجربه خارق العاده متاثر شده اتفاق افتد .