جنگ چشم ها

 

 این اصطلاح از جنگ سرچشمه گرفته است ، جایی که چشم ها قصد ایجاد ترس دارند، جایی که چشم ها به سرعت حرکت میکنند و با چیزی مواجه نمیشوند ، چشم ها برای یافتن محبت و دوستی حرکت می کنند و با چشم هایی که ایجاد ترس می کنند تلاقی پیدا میکنند ،چشم ها معانی بسیاری دربر دارند .