علوم شناختی

چه چیزی انسان را انسان می کند؟

میثم ایرانپناه

دانش آموخته علوم شناختی

( مطالعه مغز و ذهن انسان )

هوخت HUXTA در زبان اوستا به معنی گفتار نیک است.

 

هدف ما: رفتارشناسی انسان و سیستم

رفتارشناسی با درک جمله: "همه رفتارها مظهر پیچیدگی ژنتیک، روان و جامعه هستند." آغاز می شود. ژنتیک زمینه رفتار را محیا می کند و با اضافه شدن روان به فاکتور ژنتیک، فرد آماده برون داد واکنش خواهد شد و در پایان اجتماعی بودن آزمایشگاه ذهنی را در قالب تجربیات شخصی کامل می کند. رفتار همانند یک اسلحه، که ژنتیک اسلحه را پر می کند، روان هدف می گیرد و جامعه ماشه را می چکاند، می باشد. به همین دلیل در رفتارشناسی اهداف بسیار مهم بوده و بررسی آنها از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

" میثم ایران پناه"