آلبرت اینشتین

ما نمی‌توانیم مشکلات را با استفاده از همان تفکری که در زمان ایجاد آنها به کار می‌بردیم، حل کنیم.

مولفه های پروژه مفهوم انسان

فراشناخت

تفکر در رابطه با تفکر مفهوم انسان

شناخت

طیف وسیعی از فرآیندهای ذهنی مربوط به اکتساب، ذخیره سازی، دستکاری و بازیابی مفهوم انسانی

بدن

بنیاد مفهوم انسان

لئو تولستوی

"یکی از متداول ترین خرافات این است که خیال می کنیم هر انسان خصوصیات مشخص و منحصر به فرد دارد. به همین دلیل است که اشخاص را به : مهربان ، ظالم ، عاقل ، احمق ، فعال ،بی تحرک وغیره و غیره متصف می کنیم .اما این طور نیست . انسان چون رودخانه ای یک جا باریک ، یک جا پهن ، جائی تند وتوفنده وجائی نرم و آرام ،گاهی سرد و گل آلود وگاه گرم وشفاف است . انسان نیز چنین کیفیتی دارد .او مجموعه ای از صفات مختلف است که در هر لحظه تحت تأثیر یکی از آنـــــها قرار میگیرد تا در نظر دیگران شخصی متصف به آن کیفیت معرفی شود. وحال آنکه او همان است کــه هست."