آموزش رفتارشناسی

به دنبال چه هستیم؟  آموزش کاربردی شناخت و تغییر فرآیندهای رفتار که شامل همه فرآیندهایی است که موجود زنده و سیستم ها از طریق آنها محیط خارج و حالات درونی خود را حس و نسبت به تغییراتی که در آنها ادراک کرده واکنش نشان می دهند .

هدف ما چیست؟ شناخت فرآیندهای رفتاری، تفسیر، پیش بینی و کسب علم و مهارت مهندسی اجتماعی و ذهنی.

hlogona - نخست اندیش

جستجوی رفتار

  • مقالات
  • آزمایشگاه شناختی
  • فیلم آموزش
علوم شناختی
نظریه ذهن
هیجان
زبان شناسی
ترسیم نیم رخ جنایی
افراد تاثیرگذار
رفتارغیرکلامی (زبان بدن)
فریب و دروغ

دوره جامع رفتارشناسی (آناتومی رفتار)

هدف: آموزش تفسیر، پیش بینی و القاء