اهداف رفتار، بازتابی از سیستم هستند.

همه رفتارها مظهر پیچیدگی ژنتیک، روان و جامعه هستند. ژنتیک زمینه رفتار را محیا می کند، با اضافه شدن روان به فاکتور ژنتیک، فرد آماده برون داد واکنش است و در پایان اجتماعی بودن آزمایشگاه ذهنی را در قالب تجربیات شخصی کامل می کند. رفتار مانند اسلحه ای است که ژنتیک اسلحه را پر می کند، روان هدف می گیرد و جامعه ماشه را می چکاند. به همین دلیل در رفتارشناسی اهداف بسیار مهم بوده و بررسی آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مجموعه هدف ما آموزش تفسیر، پیش بینی رفتار و به کارگیری این علم به صورت کاربردی است.

anatom1 - نخست اندیش

رفتارشناسی انسان و سیستم

یکی از متداول ترین خرافات این است که خیال می کنیم هر انسان خصوصیات مشخص و منحصر به فرد دارد. به همین دلیل است که اشخاص را به : مهربان ، ظالم ، عاقل ، احمق ، فعال ،بی تحرک وغیره و غیره متصف می کنیم .اما این طور نیست . انسان چون رودخانه ای یک جا باریک ، یک جا پهن ، جائی تند وتوفنده وجائی نرم و آرام ،گاهی سرد و گل آلود وگاه گرم وشفاف است . انسان نیز چنین کیفیتی دارد .او مجموعه ای از صفات مختلف است که در هر لحظه تحت تأثیر یکی از آنـــــها قرار میگیرد تا در نظر دیگران شخصی متصف به آن کیفیت معرفی شود. وحال آنکه او همان است کــه هست.

" تولستوی"