جستجوی مفهوم

گسست دوگانه

کشف این تجربه که هر یک از دو کارکرد شناختی را می توان مستقل از یکدیگر انجام داد.

سرفصل ها