جستجوی مفهوم

نظریه سامانه های پویا

شاخه ای از ریاضیات کاربردی که از معادلات تفاوت یا دیفرانسیل برای توصیف تکامل سامانه های فیزیکی در طول زمان استفاده می کند.

سرفصل ها