جستجوی مفهوم

 

تعریف

ویژگی فیزیکی یک بازنمایی که معناشناختی نباشد. (برای مثال، ویژگی صوری کلمه apple در زبان انگلیسی این است که مرکب از شش حرف است.)

سرفصل ها