جستجوی مفهوم

طرح مسئله

مسئله طراحی سامانه های خبره در هوش مصنوعی و ساخت ربات هایی که قادر باشند قواعدی را در سامانه تولید و به درستی تشخیص دهند که چه اطلاعاتی و چه استنتاجی در یک موقعیت معین مناسب است.

سرفصل ها