جستجوی مفهوم

اصول محاوره عبارت است از:

اصل کیفیت

نقش شما در یک محاوره باید صادقانه باشد، از شما انتظار می رود که آنچه را اعتقاد دارید با انتخاب بهترین کلمات بیان کنید.

تفسیر عدم رعایت کیفیت:

فرد دروغ می گوید. نحوه تشخیص این کد دقت در کیفیت کلماتی است که فرد در خصوص گفتگو برای بیان اعتقاد خود از آنها استفاده می کند است. دقت بفرمایید که کیفیت کلمات استفاده شده نسبت به بافت زمینه بررسی می گردد. بهترین مثال در این خصوص استفاده از کلمات مختلف توسط افراد معتاد در بافت های مختلف است، این افراد با انتخاب کلمات مودبانه در قالب کنش گفتاری مستقیم خواست امیال و باورها خود را مطرح می کنند، اما سطح کیفی کلمات نسبت به بافت زمینه و خود فرد ایجاد یک پارادوکس می کند.

اصل کمیت

سهم شما در محاوره باید در حد نیاز، حاوی اطلاعات مفید باشد و نه بیشتر از آن.

تفسیر عدم رعایت اصل کمیت:

فرد به موضوعی که بیان می کند اعتقادی ندارد و یا آن فرد سلطه گر است، آن فرد با شما گفتگو نمی کند که نظرات شما را بشنود.

اصل رابطه

شما باید سهم خودتان را در محاوره با اهداف آن محاوره مرتبط کنید.

تفسیر عدم رعایت اصل رابطه:

عدم رعایت این اصل بیشتر در افراد کلاهبردار یا افرادی که انسجام فکری مناسب در خصوص موضوع ندارند دیده می شود. توجه داشته باشید که عدم رعایت این اصل یک هشدار است، هر وقت عدم رعایت این اصل را مشاهده کردید در ادامه یک دام برای شما وجود دارد.

اصل شیوه

شما باید سعی کنید از بیانات مبهم، اظهارات دو پهلو و پیچیده کردن عمدی گفتارتان پرهیز کنید.

تفسیر عدم رعایت اصل شیوه :

عدم رعایت این اصل هم همانند اصل رابطه است.

نکته : همیشه به این موضوع دقت داشته باشید که افراد با آسیب های مغزی و بیماری های روانی توانایی برقراری ارتباط به وسیله گفتار را با توجه به اصول محاوره ندارند.

سرفصل ها