نظریه سامانه های پویا Dynamical System Theory

شما اینجا هستید:

معنی: نظریه سامانه های پویا

شاخه ای از ریاضیات کاربردی که از معادلات تفاوت یا دیفرانسیل برای توصیف تکامل سامانه های فیزیکی در طول زمان استفاده می کند.